Manómetros

 • Manómetro 2″ Cromado, 1/4″ NPT x 30 PSI
 • Manómetro 2″ Cromado, 1/4″ NPT x 60 PSI
 • Manómetro 2″ Cromado, 1/4″ NPT x 100 PSI
 • Manómetro 2″ Cromado, 1/4″ NPT x 160 PSI
 • Manómetro 2″ Cromado, 1/4″ NPT x 200 PSI
 • Manómetro 2″ Cromado, 1/4″ NPT x 300 PSI
 • Manómetro 2″ Cromado, 1/4″ NPT x 600 PSI
 • Manómetro 2″ Cromado, 1/4″ NPT x 1000 PSI
 • Manómetro 2″ Cromado, 1/4″ NPT x 1500 PSI
 • Manómetro 2″ Cromado, 1/4″ NPT x 2000 PSI
 • Manómetro 2″ Cromado, 1/4″ NPT x 3000 PSI
 • Manómetro 2″ Cromado, 1/4″ NPT x 4000 PSI
 • Manómetro 2″ Cromado, 1/4″ NPT x 6000 PSI
 • Manómetro 2″ Inoxidable, 1/4″ NPT x 30 PSI
 • Manómetro 2″ Inoxidable, 1/4″ NPT x 60 PSI
 • Manómetro 2″ Inoxidable, 1/4″ NPT x 100 PSI
 • Manómetro 2″ Inoxidable, 1/4″ NPT x 160 PSI
 • Manómetro 2″ Inoxidable, 1/4″ NPT x 200 PSI
 • Manómetro 2″ Inoxidable, 1/4″ NPT x 300 PSI
 • Manómetro 2″ Inoxidable, 1/4″ NPT x 600 PSI
 • Manómetro 2″ Inoxidable, 1/4″ NPT x 1000 PSI
 • Manómetro 2″ Inoxidable, 1/4″ NPT x 1500 PSI
 • Manómetro 2″ Inoxidable, 1/4″ NPT x 2000 PSI
 • Manómetro 2″ Inoxidable, 1/4″ NPT x 3000 PSI
 • Manómetro 2″ Inoxidable, 1/4″ NPT x 4000 PSI
 • Manómetro 2″ Inoxidable, 1/4″ NPT x 6000 PSI
 •